Mūsu misija

Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā.


Mūsu vērtības

Atvērtība

 • Mēs ticam, ka ikviens cilvēks var attīstīt un sekmīgi lietot savus talantus.

 • Sadarbībā ar citiem, mēs veidojam atbalstošu vidi, kas nodrošina katra indivīda, viņa mērķu un dzīves jēgas piepildījumu.

 • Mēs veicinām pieredzes apmaiņu un paši esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām.

 • Mēs neļaujamies aizspriedumiem un augstprātīgai pašpietiekamībai.

 

Izcilība

 • Mēs vēlamies, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp labākajām pasaulē. Tāpēc paši darām visu iespējamo, lai būtu starp izcilākajām izglītības programmām un veicinātu pozitīvas pārmaiņas izglītībā Latvijā.

 • Mēs ticam, ka izcili sasniegumi rodas pastāvīgā darbības pilnveidošanā. Mēs rūpīgi analizējam savu pieredzi, mācāmies no tās un dalāmies ar to.

 • Mēs nesamierināmies ar viduvējību.

Mērķtiecība

 • Mēs izvirzām lielus un jēgpilnus mērķus. Mēs nebaidāmies izrādīt iniciatīvu, atzīt savas kļūdas un mācīties no tām, un ar lepnumu svinēt sasniegumus. Mums piemīt aizrautība un neatlaidība izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 • Mēs rosinām dalībniekus un skolēnus izvirzīt augstus mērķus un neatlaidīgi tos īstenot.

 • Mēs nesamierināmies ar nolemtību un nemeklējam vainīgos.

 

Atbildība

 • Mēs ticam, ka stipras valsts pamats ir izglītots cilvēks, kas ir patstāvīgs savos lēmumos un rīkojas ar atbildību pret sevi pašu, līdzcilvēkiem un valsti.

 • Rosinot visu sabiedrību iesaistīties izglītības kvalitātes nostiprināšanā, mēs aicinām negaidīt, ka problēmas atrisinās citi, bet katram pašam uzņemties iniciatīvu un ar atbildību par procesu un galarezultātu ietekmēt izglītības sistēmu.

 • Mūsu darbību pamato ilgtermiņa skatījums.


Mūsu vīzija

Izglītiba ir vertiba

 

Latvijā izglītība ir nostiprinājusies kā viena no pamatvērtībām. Sabiedrība saprot tās nozīmi un ir gatava mācīties visa mūža garumā. Sabiedrībā ir skaidrs viedoklis, ka kvalitatīvas izglītības sistēmas obligāts priekšnoteikums ir profesionāli skolotāji.

+ Izglītībā tikai labākie!

Latvijā par skolotājiem kļūst tikai zinošākie un mērķtiecīgākie skolu absolventi. Skolotājs sabiedrībā tiek uztverts kā līderis, un viņš apzinās savu vadošo lomu sabiedrības attīstībā. Vidējās izglītības sistēma nodrošina mācībām un ikdienai labvēlīgu un atbalstošu vidi, kas ļauj bērnam attīstīties, bet skolotājam brīvi un profesionāli veidot mācību procesu. Pedagogu darbs ir adekvāti novērtēts.

+ Profesionāla skolu vadība!

Skolas darbojas kā efektīvas organizācijas. Skolas direktors – profesionāls vadītājs, kas nodrošina organizācijas veiksmīgu attīstību.

+ Prasmīgi skolotāji!

Vispārējās izglītības sistēmā strādā prasmīgi skolotāji, kuri saprot bērnu ikdienas un nākotnes vajadzības. Viņi tic katra bērna spējām sasniegt augstus mērķus, iedvesmo un atbalsta bērnus ceļā uz šiem mērķiem. Skolotājs bērniem, vecākiem un kolēģiem spēj parādīt iespējas, ja tās nav apzinātas; spēj iedvesmot, ja dažādu iemeslu dēļ zudusi ticība par iespēju izmantošanu; spēj veidot mācību procesu, kas bērnam ļauj veidot un uzlabot savu nākotni.

+ Atbildīgi pilsoņi!

Vidējā izglītība sagatavo Latvijas patriotus un atbildīgus globālas pasaules pilsoņus, kas aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē un veido pārtikušu un taisnīgu valsti un pasauli, kurā ikvienam ir tiesības un iespējas attīstīt savus talantus un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi. Katram bērnam Latvijā ir iespēja saņemt tādu izglītību, kas viņam paver plašas tālāko studiju un profesionālās izvēles iespējas nākotnē. Skolēni no visas Latvijas studē arī pasaules labākajās augstskolās.

+ Ticība katram skolēnam!

Mācību darbs skolā vērsts uz katra skolēna potenciāla attīstīšanu, zināšanu lietošanu un patstāvīgas domāšanas attīstību, pilnveidojot skolēnu prasmes un motivāciju mācīties mūža garumā. Jau pēc 9. klases skolēni apzinās savas stiprās puses, un viņiem ir labs priekšstats par pieejamo atbalstu un iespējām tālākai izaugsmei.

+ Domubiedru kustība!

Iespējamās misijas absolventi veido spēcīgu domubiedru un atbalstītāju tīklu. Absolventi ir līderi skolās, pašvaldībās, uzņēmumos, augstskolās.

Latvijas nākotne ir atkarīga no mūsu spējas būt gudrākiem, zinošākiem un radošākiem, tāpēc mēs vēlamies palīdzēt stiprināt izglītību kā vērtību Latvijā.
— Ingrīda Blūma, Iespējamās misijas dibinātāja

Mūsu dibinātāji


Globāla kustība

Iespējamā misija ir partneris starptautiskā izglītības organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno 40 organizācijas visā pasaulē.