21. gadsimta prasmes


SCROLL DOWN

21. gadsimta prasmes


2015./2016. m.g. VISC 2016. gada Diagnosticējošajā darbā dabaszinātnēs 9. klasēm ar uzdevumiem, kas prasa spriešanu, iedziļināšanos datos vai eksperimenta nosacījumos, tikuši galā tikai aptuveni viena trešā daļa skolēnu!

Ņemot vērā to, ka pēdējās dekādēs nozīmīgi samazinājies pieprasījums pēc rutinēta roku darba un darba, kas prasa kognitīvas prasmes, kā arī nākotnē tikai palielināsies pieprasījums pēc augstākā līmeņa domāšanas prasmēm un spējai komunicēt kompleksās situācijās, šādi rādītāji ir vairāk kā satraucoši. Šodienas skolēni jau rīt dzīvos mainīgā, globālā pasaulē, kur prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, mācīties mūža garumā, sadarboties, saprasties un sazināties ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem būs vissvarīgākās.

Lasītprasme


Lasītprasme


Apmēram 26% zēnu 15 gadu vecumā neizprot lasīto tekstu un nespēj to analizēt, kas apgrūtina mācību procesu visos priekšmetos, norādīts skolēnu kompetenču izvērtējumā Latvijā OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015. gadā.

Ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē palielinās izpratne par to, ka skolu beidzējiem būs nepieciešamas citādas prasmes nekā līdz šim attīstījušas tradicionālās izglītības sistēmas. Viņi dzīvos mainīgā, globālā pasaulē, kur prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, mācīties mūža garumā, sadarboties, saprasties un sazināties ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem būs vissvarīgākās. Pašlaik dati liecina, ka katrs 4. zēns Latvijā to neprot!

Nevienlīdzība


Nevienlīdzība


Pēc dažādiem rādītājiem Latvijas pašreizējo vispārējās izglītības sistēmu var raksturot kā viduvēju. Turklāt, palielinoties vispārējai sabiedrības nevienlīdzībai, palielinās mācību sasniegumu atšķirības skolēniem no ģimenēm ar dažādu sociālekonomisko stāvokli un atkarībā no skolas atrašanās vietas. 

Labai izglītības sistēmai būtu jānodrošina pieeja kvalitatīvai izglītībai katram bērnam, neatkarīgi no dzīvesvietas un ģimenes apstākļiem. Diemžēl, pašlaik dati liecina par pretējo.