Novembrī esam uzsākuši izaugsmes programmu Iespējamās misijas (IM)  absolventiem. Divu gadu laikā IM programmas ietvaros dalībnieki ir guvuši pieredzi, zināšanas un prasmes darbam skolā, taču, lai sekmīgi attīstītu savu izaugsmi, nepieciešams nodrošināt pieredzē balstītu profesionālās izaugsmes iespējas arī turpmākajos darba gados. Latvijā diemžēl trūkst kvalitatīvu pedagogu profesionālas pilnveides iespēju. Tāpēc IM absolventiem, kuri turpina darbu skolā dažādās pozīcijās vai darbojas izglītības iniciatīvās, piedāvājam apmeklēt praksē balstītu izaugsmes programmu, lai saņemtu kvalitatīvu atgriezenisko saiti, iespēju reflektēt par savu darbu, kopīgi risinātu problēmas un meklētu jaunas idejas skolēnu mācīšanās kvalitātes uzlabošanai.
 
IM ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Lai paplašinātu un nostiprinātu IM pozitīvo ietekmi, vēlamies stiprināt arī mūsu absolventu kopienu, kura turpina īstenot savus un IM mērķus, ietekmējot izglītības kvalitāti Latvijā ne tikai kā skolotāji un skolu vadītāji, bet arī strādājot NVO, uzņēmumos un valsts iestādēs. IM pašlaik ir 105 absolventi, no kuriem:

  • 71% darbojas ar izglītību saistītās jomās (skolas vidē, izglītības iniciatīvās, IM darbības nodrošināšanā);
  • turpat 50% turpina strādā skolā kā skolotāji, direktoru vietnieki, direktori, metodisko apvienību vadītāji;
  • 18% darbojas ar uzņēmējdarbību saistītās jomās.
Inga Pāvula ar IM absolventiem

Inga Pāvula ar IM absolventiem

Absolventu izaugsmes programmas mērķi ir ne tikai piedāvāt iespēju IM absolventiem turpināt attīstīt savas pedagoģiskās kompetences, nodrošināt savstarpējo atbalstu, bet arī analizēt rīcībpolitikas un pārmaiņu vadības jautājumus.
 
Šobrīd Latvijā tiek uzsākts vērienīgs projekts, kura ietvaros izstrādās un aprobēs kompetenču pieejā veidotu mācību saturu. Lai veiksmīgi īstenotu šo pieeju, būs nepieciešamība regulāra un sistemātiska pedagogu sadarbība, plānojot un īstenojot mācību procesu. Tādēļ ar šo izaugsmes programmu vēlamies veicināt pārmaiņas skolās, kur IM absolventi kā partneri savu skolu kolēģiem iedrošina attīstīt tādas prakses kā skolotāju sadarbību, dalīšanos pieredzē, savstarpēju stundu vērošanu u.c.

Madars Bitītis, absolventu kopienas vadītājs.

Dalībnieku atsauksmes pēc mācībām.

Dalībnieku atsauksmes pēc mācībām.