Iespējamās misijas  personas privātuma politikas principi

1. Iespējamā misija (IM) saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi, atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem.

2. IM personas datus izmantos tikai savu mērķu īstenošanai.  

3. Personas datu apstrādes nolūks ir IM mērķu sasniegšanā iesaistīto personu reģistrācija.

4. IM personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt IM dalībnieku piesaisti, atlasi, atbalstu un apmācības.

5. IM plāno vairākus datu apstrādes veidus:

5.1. IM potenciālo dalībnieku reģistrēšanu, personai elektroniski aizpildot noteiktu formu veidlapas;

5.2. IM kandidātu reģistrēšanu atlases procesa nodrošināšanai, kurā kandidāts aizpilda pieteikuma anketu un sniedz nepieciešamo informāciju atlases kārtās;

5.3. IM dalībnieku reģistrēšanu un profila izveidošanu, lai nodrošinātu atbalstu un apmācības;

5.4. IM absolventu reģistrēšanu un profila izveidošanu, lai nodrošinātu esošo dalībnieku piesaisti, atlasi, atbalstu un apmācības, kurās iesaistīti IM absolventi;

5.5. IM atbalstītāju, mācībspēku, mentoru, kuratoru un domubiedru reģistrēšanu un profilu izveidošanu, lai nodrošinātu atbalstu visu IM mērķu sasniegšanai;

5.6. IM darbībā ieinteresēto cilvēku reģistrēšanu personai rakstveidā vai elektroniski, aizpildot noteiktu formu veidlapas;

5.7. IM foto un video materiāla izveidošanu un izmantošanu IM mērķu sasniegšanai.

6. IM apņemas nodrošināt personas datu uzglabāšanu un apstrādi tikai līdz brīdim, kad tiks sasniegts mērķis, ar kādu ir reģistrēti konkrētās personas dati.

7. Lai nodrošinātu norādīto mērķu sasniegšanu, dati var tikt nodoti trešajām pusēm. Piemēram, lai izsūtītu aktuālo informāciju, nodrošinātu atlases procesu u.c.

8. IM apņemas nodrošināt visu personas datu aizsardzību, atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. IM veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.