Dace Puga


SCROLL DOWN

Dace Puga


Dace Puga Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Dace Puga
Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Amatniecības vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds tekstilmākslā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā. Maģistra studiju laikā bijusi Esarmus apmaiņas programmā Ļubļanas Dizaina akadēmijā

Pieredze
Dace daudzpusīgu pieredzi guvusi Tukuma mākslas muzeja vadītājas amatā, kur organizējusi muzeja darbu, rīkojusi izstādes, vadījusi ekskursijas un kārtojusi dokumentāciju, bet pedagoģisko pieredzi viņa guvusi Rīgas Amatniecības vidusskolā, kur tekstila nodaļas izglītojamajiem pasniegusi kompozīciju un datorgrafiku. Dace lepojas arī ar pieredzi Latvijas tekstilizstrādājumu uzņēmumā, kur veidojusi jaunus dizaina paraugus, kā arī ar apgūtajām prasmēm nometņu audzinātājas un Latvijas Nacionālā teātra dekoratores kurpēs.

Intereses
Māksla, kultūra, teātris, sports

Dace un Iespējamā misija
Savu dzīvi Dace nespēj iedomāties bez nemitīgas attīstības mijiedarbībā ar citiem. “Tas ir sava veida azarts – ieinteresēt un iedvesmot tos, kuri uz mākslu raugās ar neizpratni,” viņa skaidro savu izvēli nodoties izglītībai skolotājas profesijā. Dace uzskata, ka viņas galvenais uzdevums būs pašai mācīties elastību, jo ir būtiski izcelt katra skolēna individualiāti, jo ne vienmēr skolās tas tiek pamanīts un novērtēts.

Kā nozīmīgāko mācīšanās pieredzi Dace min piedzīvoto vidusskolā, kad tikušas apgūtas amata prasmes un izprasta mācīšanās jēga – būtiskākais ir, kā iegūtās zināšanas var praktiski pielietot dzīvē. Lai arī viņas profesija saistīta ar mākslu, vislielāko pamudinājumu mācīties Dace smēlusies no saviem sporta skolotājiem. “No viņu pamudinājumiem esmu ieguvusi un turpinu meklēt un dzīvē pielietot daudz atziņu gan par veselīgu un kustīgu dzīvesveidu, gan par darbu komandā un to, ka katrs cilvēks ir individuāls, neatkārtojams un sasniegumi vērojami katram pašam pret sevi un tikai vēlāk salīdzinājumā ar citiem.”

Labs skolotājs, Dacesprāt, ir iedvesmojošs, savā jomā zinošs, humāns attieksmē pret līdzcilvēkiem un dzīvi kā tādu, kas neizslēdz iespēju būt arī prasīgam. Tāds skolotājs spēj savus skolēnus iemācīt būt “redzošiem”. “Ar vārdu “redzošs” domāju tāds, kurš spēj ieraudzīt skaisto kā mākslā, tā dzīvē, to novērtēt un analizēt, izsakot viedokli.” Lai mudinātu savus skolēnus redzēt plašāk, Dace viņus iedrošinās nepārtraukti augt, pašiem meklēt risinājumus sevis izvirzītiem mērķiem un iegūtās zināšanas nekavējoties pārbaudīt praksē.

Lai šādu auglīgu attīstības ciklu uzturētu, Dace sev un skolēniem dažādos veidos atgādinās: “Mūžu dzīvo - mūžu mācies!”

Elita Dumpe


Elita Dumpe


Elita Dumpe Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Elita Dumpe
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds filoloģijā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, iegūti Rēzeknes augstskolā

Pieredze
Elita pirms Iespējamās misijas darbojusies tirdzniecības sfērā, kur rūpējās par klientu apkalpošanu un nodrošināja preču piegādi. Elitai ir arī turpat 4 gadu darba pieredze skolā, kur viņa strādājusi par bibliotekāri, sociālo zinību, angļu valodas un dabaszinību skolotāju, kā arī organizējusi ārpusstundu pasākumus. Strādājot skolā, Elita piesaistījusi sponsorus, kas bibliotēkai palīdzējis tikt pie jaunām grāmatām, bet skolēniem apmeklēt kino, operu un cirku.

Intereses
Literatūra, joga, veselīgs uzturs

Elita un Iespējamā misija
Elita ir viena no retajām Iespējamās misijas skolotājām, kurai jau ir pedagoģiskā izglītība un vairāku gadu pieredze, strādājot skolā. Taču veidam, kādā tolaik ritējis skolotāju darbs, pietrūcis atbalsta, “pedagogiem trūka motivācijas strādāt, bija maz iespēju apmeklēt tiešām noderīgus kursus vai seminārus.” Un Elita uz kādu laiku nolēma mainīt gan mītnes valsti, gan nodarbošanos. "[Dzīvojot Zviedrijā], sapratu un redzēju, ka skolā galvenā vērtība var būt arī bērns un ka skolotājs var būt draugs – cilvēks, kurš ir blakus, kam var uzticēties, bet kurš pats atļauj saprast, kas ir labi, kas slikti.” Tā iedvesmojoties, Elita no jauna sajuta vēlmi būt par skolotāju ar lielo burtu, šoreiz – kā Iespējamās misijas dalībniece.

Zinātkāre un vēlme uzzināt kaut ko jaunu Elitai piemīt jau kopš bērnības. To izcēlusi un palīdzējusi slīpēt viņas mamma. Vēlāk skolā Elita smēlusies spēku un iedvesmu skolotājos, kuri ticējuši, ka katram skolēnam ir savas slēptās iespēju rezerves, un spējuši tās pamanīt un attīstīt. Viņa spilgti atceras brīdi, kad, pašai neticot savām zīmēšanas prasmēm, skolotājs tomēr spējis tās saskatīt un ļāvis brīvu vaļu izpausmei. Brīnišķīgais rezultāts Elitu pārsteidzis un palīdzējis stiprināt pašvērtējumu. Liela nozīme bijusi arī viņas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, kas vairojusi mīlestību pret literatūru un ietekmējusi izvēli studēt filoloģiju.

Nu viņa vēlas, lai saviem spēkiem notic arī viņas skolēni. “Vēlos kļūt par pašpārliecinātu, gudru, daudzpusīgi attīstītu skolotāju-draugu,” stāsta Elita, un pauž pārliecību, ka to panāks, veidojot mācību procesu radošu un aizraujošu.

Elita tic, ka tikai darbs, kas reižu pa reizei ir sūrs, gan skolotājam, gan skolēnam ļauj sasniegt virsotnes, un tādēļ vienmēr sev tuvumā tur latīņu teicienu “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.”

 

Emīls Veide


Emīls Veide


Emīls Veide Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

Emīls Veide
Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

Skola, kurā strādā
Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

Izglītība
Maģistra grāds matemātikā un bakalaura grāds fizikā, abi iegūti Latvijas Universitātē. Erasmus programmas ietvaros studējis Vācijā, Brēmenes Universitātē. Apmeklējis pedagoģijas kursus RPIVA un nodarbību vadīšanas kursus LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā.

Pieredze
Emīls studiju laikā ir piedalījies vairākās ar astronomiju saistītās konferencēs, publicējis rakstus LU zinātniskajā žurnālā Zvaigžņotā Debess un joprojām aktīvi darbojas Latvijas Astronomijas biedrībā. Savu interesi par astronomiju viņš tālāk nodevis, plānojot un vadot astronomijas nodarbības tehniskās jaunrades namā “Annas 2” un pasniedzot stundas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kur izstrādājis astronomijas mācību priekšmeta programmu. Taču paralēli aizrautībai ar astronomiju Emīls attīstījis arī deju prasmes salsas šovgrupā un sasniedzis līmeni, kas ļauj vadīt salsas deju nodarbības arī citiem.

Intereses
Dabas parādību un procesu pētīšana, ceļošana, fotografēšana, mūzika, peldēšana, galda spēles.

Emīls un Iespējamā misija
Lai arī Emīls 12 gadus nopietni mācījies klavierspēli un dziedāšanu, interese par dabaszinātnēm un matemātiku lika pievērsties tieši šīm zinātnēm, īpaši astronomijai. “Cenšos astronomiju pēc iespējas popularizēt, jo Latvijā tā ir salīdzinoši reta nodarbe,” viņš skaidro un atklāj, ka pieredze viņam pedagoģijā jau ir, mācot tieši astronomiju. Skolotāja prasmes tālāk attīstīt Emīls nolēmis Iespējamās misijas rindās – viņu iedvesmojušas programmas vērtības un dalībnieku pieredzes stāsti, kuri saskan arī ar Emīla pārliecību: “būt par skolotāju – līderi –, tas ir gods, aicinājums, pienākums un atbildība.”

Domājot par to, kas Emīlu pašu savulaik iedvesmojis apgūt jaunas zināšanas, viņš min divas būtiskas kvalitātes: dabiska vēlme izprast, kā darbojas pasaule, un skolotāja personība. Kā lielisku piemēru viņš min savu astronomijas skolotāju, kura iemācīja ne tikai priekšmeta pamatus, bet arī dažādas dzīves gudrības. Savukārt klavierspēles skolotāja Emīlu aizrāva ar daudzveidīgām un netradicionālām metodēm, bet matemātikas skolotājs parādījis, ka šis priekšmets ir gan aizraujošs, gan nozīmīgs instruments dažādu problēmu risināšanā.

Minētās atziņas Emīls ņems līdzi savās skolotāja gaitās un skolēniem parādīs, ka matemātika patiesībā ir vienkārša, loģiska un pielietojama ikdienā. “Katru dienu redzu, kā skolēni mainās, mainās milzīgā informācijas telpa ap viņiem, bet vien retais parāda, kā šajā informācijas gūzmā orientēties.” Tādēļ Emīls skolēnus mudinās matemātiku izmantot gan informācijas analīzē, gan skatoties debesīs – zvaigznēs.

Brīžos, kad matemātikā vai tiklab ikdienas situācijās atrisinājumu rast šķitīs neiespējami, viņš gan sev, gan skolēniem atgādinās: kurš grib, tas meklē iespējas; kurš negrib, tas meklē iemeslus.

 

Evija Pumpuriņa


Evija Pumpuriņa


Evija Pumpuriņa Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

Evija Pumpuriņa
Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Stalbes vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds filosofijā un bakalaura grāds politikas zinātnē, abi iegūti Latvijas Universitātē

Pieredze
Evija pirms dalības Iespējamajā misijā strādājusi par tulci-teksta redaktori latviešu, angļu un vācu valodās, kā arī šajās valodās vadījusi ekskursijas Stūra mājā. Evijai ir pieredze arī ārpus Latvijas kā brīvprātīgajai – Polijā viņa strādājusi bēgļu centrā, kur grūtībās nonākušajiem ārvalstniekiem pasniegusi angļu valodu, vadījusi ekskursijas un organizējusi dažādus citus izglītojošus, kultūras un izklaides pasākumus.

Intereses
Dejošana, skatuves māksla, valodniecība, dārza darbi un garas jo garas pastaigas domu sakārtošanai

Evija un Iespējamā misija
“Man gribas sev apkārt redzēt cilvēkus, kuri pēc iespējas nepakļaujas tagadnes ideju-viendienīšu spēkam – vai tā būtu mode, reklāma vai arī neilgtspējīgi, šauru interešu motivēti politiski vai ekonomiski piedāvājumi,” savu izvēli strādāt izglītības jomā skaidro Evija. Par Iespējamās misijas skolotāju viņa vēlas kļūt, lai iedvesmotu citus izzināt pašiem sevi, pasauli sev apkārt un lai izprastu, kā likt savām zināšanām kalpot sabiedrības labā.

Evija pati savulaik iedvesmojusies no sava vācu valodas skolotāja, kurš viņai iemācījis, ka izcilas valodas prasmes prasa neatlaidīgu darbu, taču visspēcīgāko iespaidu atstājusi skolotāja pārliecība, ka vācu valodu var iemācīties ikviens skolēns. Vācu valodas stundas Evijai ļāvušas nokļūt arī pie viņas pašas lielākā ieguvuma – “tā bija iespēja sev atslēgt veselu pasauli, kas mani nodarbina joprojām, – vācu filosofiju.”

Arī Evija vēlas sniegt skolēniem iespēju atklāt jaunas pasaules - savas darbības laikā viņa vēlas, lai skola kļūst par vietu, kur katrs jaunietis ne tikai iegūst informāciju, bet arī prasmes informāciju apstrādāt – šaubīties, uzdot jautājumus, formulēt nostāju, argumentēt, kritizēt. “Cilvēkzinātnes – filosofija, vēsture, politika – ir šo prasmju īstais kaldināšanas lauks.”

Lai viss iepriekš minētais izdotos, pasniedzot vēsturi, Evija savus skolēnus aicinās ar gudru ziņu skatīties pagātnē, lai saprastu tagadni un lai zinātu, ko prasīt no nākotnes.

Inese Vilciņa


Inese Vilciņa


Inese Vilciņa Sociālo zinību skolotāja

Inese Vilciņa
Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Olaines 1. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds kultūras socioloģijā un menedžmentā, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā

Pieredze
Inese pirms dalības programmā Iespējamā misija strādājusi Kanādā un Latvijā par audzinātāju un skolotāju palīgu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Šī pieredze viņai sniegusi izpratni, kā veidot bērniem drošu, uzticamu, motivējošu vidi un aktivitātes. Vēl Inese ir bijusi projektu asistente Vides risinājumu institūtā, kur veidojusi jauniešu projektus, kā arī vadījusi organizācijas mājas lapas izstrādi. Strādājusi arī biedrībā “Skaņu mežs”, kur festivālā ar tādu pašu nosaukumu rūpējusies par viesmīlību un organizatoriskiem jautājumiem.

Intereses
Ceļošana, fotografēšana, mūzika, netradicionālās izglītības metodes

Inese un Iespējamā misija
“Nekad nebiju domājusi strādāt izglītības jomā, man pret to bija zināmi aizspriedumi, bet dzīve apgriezās kājām gaisā un es nonācu darbā bērnudārzā,” par savu ceļu pie pedagoģijas stāsta Inese un atklāj, ka pēc diviem gadiem darbā ar maziem bērniem ilūziju par skolotāja darbu viņai neesot. “Tas ir grūts, ļoti intensīvs darbs un nemitīgi rāda, kāds esi tu pats. Tomēr tā nestā vērtība, radošums, patiesās emocijas un rezultāti ir iedvesmojoši un mudina šajā sfērā iesaistīties pilnībā.”

Inese līdz 6. klasei ir mācījusies lauku skolā, tādēļ ideja par kvalitatīvas izglītības pieeju visiem Inesi pašu spārno ķerties pie mācīšanas. “Man ir paveicies, jo motivāciju mācīties un izglītības kā vērtības ideju ieguvu no vecākiem, tomēr ne visiem ir šādi vecāki.” Viņa kā savu spilgtāko mācīšanās pieredzi min kursa darba izstrādi augstskolā, kad tika dota “iespēja pašai izvēlēties ko pētīt, iegrimt darba izstrādē, virzīties no domas un domu līdz secinājumiem – tā bija jauna, personību izmainoša pieredze.”

Bet kā ieinteresēt bērnus mācībās tā, lai viņi gribētu mācīties visu mūšu? Šī jautājuma atbildes meklējumiem Inese nodosies ar īpašu atdevi. “Es vēlos paveikt to, lai mani skolēni nebaidās uzdot jautājumus, šaubīties un kļūdīties.” Vislielākais gandarījums Inesei būtu, ja bērni justos droši domāt paši un reizē ar prieku apgūtu jaunas zināšanas. To viņa īstenos, sekojot paraugiem, kas viņu savulaik iedvesmijuši: “Skolotājs, kurš mani ir mudinājis apgūt ko jaunu, bija pārliecināts, inteliģents, aizrautīgs, radošs, katrā uzdevumā atvēlot galveno uzmanību manam pašas darbam."

Un tā - kopā ar skolēniem meklējot harmoniju starp sadarbību un neatkarību, Inese prātā paturēs vadlīniju: “Līdzdalība dzīvē, patstāvība domās, alkas zināšanās.”

Kārlis Caune


Kārlis Caune


Kārlis Caune Angļu valodas skolotājs

Kārlis Caune
Angļu valodas skolotājs

Skola, kurā strādā
Cēsu 2.pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds somugru studijās, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Kārlis jau skolas laikā sevi pierādījis, vadot Jelgavas Pilsētas Skolēnu domi un vēlāk aktīvi darbojoties Eiropas Jauniešu parlamentā. Līdztekus tam viņš bijis arī Latvijas Universitātes studentu mentors un konferenču tulks. Labdarbības un sociāli atbildīgus pasākumus Kārlis īstenojis, strādājot praksē Nordea Bank AB Sabiedrisko attiecību daļā, kur rūpējies arī par komunikāciju ar medijiem un sociālajos tīklos. Savukārt pedagoģiskās iemaņas Kārlis paspējis pārbaudīt, pasniedzot angļu un latviešu valodas privātstundas.

Intereses
Dažāda rakstura izdevumu maketēšana, ceļošana

Kārlis un Iespējamā misija
“Tas, ko iegūšu es pats, piedaloties programmā [Iespējamā misija], ir – es zināšu, ka esmu centies palīdzēt uzlabot pašreizējo situāciju, ” par savu lomu izglītības jomā stāsta Kārlis. Viņš strādās tā, lai skolēni pēc mācīšanās pie viņa kļūtu drosmīgāki, vēlētos turpināt mācīties un pilnveidot sevi tālāk. “Vēlos paveikt to, ka pēc diviem gadiem, strādājot par Iespējamās misijas skolotāju, kāds no maniem skolēniem pats vēlēsies uzlabot izglītības kvalitāti valstī.”

Doma strādāt skolotāja profesijā Kārlim nav radusies nejauši – abi viņa vecāki savulaik bijuši pedagogi, un viņu centieni saviem skolēniem sniegt labāko iedvesmojuši arī Kārli. No saviem skolas laikiem Kārlis visspilgtāk atceras savas dabas zinību skolotājas vēstījumu, ka viņa atrodas skolā, lai virzītu un rādītu skolēniem ceļu. “Viņasprāt, skolotājam jābūt “aiz klases”, nevis tās priekšā, jo viņas uzdevums ir iedrošināt iet šo ceļu un “rādīt gaismu”, taču ceļš jāveic mums pašiem.”

Līdz ar to par būtiskāko, dodoties strādāt skolā, Kārlis uzskata iedvesmot skolēnus paveikt vairāk, nekā viņiem šķiet iespējams, un palīdzēt pašiem sasniegt ikkatru nosprausto mērķi. Lai to īstenotu, viņš rūpēsies, lai viņa skolēni sajūt sevī spēku būt aktīviem un atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī mācību procesā aicinās iesaistīties vecākus.

“Pārāk bieži skolēnu neveiksmes tiek notraustas ar atrunu „viņš taču nemācās!”,” tādēļ par būtiskāko mācību procesā Kārlis izvirzīs to, ka skolēnam ir gan jāmācās, gan jāmācās mācīties.

Lauma Priekule


Lauma Priekule


Lauma Priekule Bioloģijas un fizikas skolotāja

Lauma Priekule
Bioloģijas un fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Ādažu vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds fizikā, iegūts Latvijas Universitātē. Studējusi arī ainavu arhitektūru un plānošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze
Lauma guvusi darba pieredzi ASV, kur strādājusi mācību grāmatu biznesā. Pierādot sevi kā labu komunikācijas, prezentēšanas un pārdošanas speciālisti, viņai drīz uzticēti vadītājas pienākumi, kuros ietilpa jauno darbinieku piesaiste, atlase, viņiem piemērotāko pārdošanas stratēģiju atrašana un apmācīšana. Iepriekš Lauma strādājusi arī par pārdevēju-konditori franču maiznīcā, mārketinga kompānijā organizējusi mācības un bijusi viesmīle vairākos restorānos, kas, kā viņa pati atzīst, bijusi lieliska iespēja praktizēt komunikācijas prasmes un stiprināt pašpārliecību.

Intereses
Trenējas parkour. Gleznošana, zīmēšana, meditācija

Lauma un Iespējamā misija
“Doma par izglītību izkristalizējās palēnām,” stāsta Lauma. “Es divus, trīs gadus ceļoju, strādājot dažādās vietās ārzemēs, domājot par to, ko darīt ar savu dzīvi.” Pēc mācību pieredzes Krievijā, Mihaila Ščetiņina skolā, Lauma apjautusi, ka mācīties var arī citādāk – nepiespiesti un ar prieku. Iespējamo misiju viņa redz kā soli tuvāk savam sapnim – pašai būt par skolotāju, kas mācību procesu vada tā, lai tiktu stiprināta bērnu dabiskā tieksme izzināt.

Kā vienu no iedvesmojošākajām skolotājām Lauma min 14 gadīgo Aņu, kas minētajā skolā viņai pasniegusi fiziku. “Paralēli manai apmācībai viņa kārtoja vidusskolas beigšanas eksāmenus un sāka gatavoties augstskolas iestājeksāmeniem. Un, bez visa tā, viņa bija lielisks cilvēks!” Izcilam pedagogam, Laumasprāt, nav jāsaka priekšā pareizās atbildes, bet jāgrib dzirdēt skolēna domas un risinājumus.

Skolā Lauma vēlas saprast, kā uzrunāt bērnu tā, lai viņš sadzirdētu. Un tad - kā iemācīt skolēniem domāt patstāvīgi, risināt problēmas, uzņemties iniciatīvu un atbildību. Viņa ir apņēmusies parādīt, cik dabaszinātnes un fizika ir saistošas un aizraujošas. “Es vēlos bērniem atklāt, ka var mācīties vieglāk un interesantāk, bet skolotājiem - ka var dresēt mazāk un panākt vairāk.”

Lauma tic, ka viņas kā lieliskas skolotājas atslēga ir nemitīgā attīstībā, un tādēļ, dodoties uz skolu, viņa sekos principam “Mans uzdevums ir mācīties no bērniem vismaz tikpat, cik viņi mācās no manis.”

Liene Dreimane


Liene Dreimane


Liene Dreimane Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Liene Dreimane
Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Skola, kurā strādā
Olaines 1.vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds tiesību zinātnē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Liene paralēli studijām ir strādājusi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā par Valsts sekretāra vietnieka palīdzi un koordinējusi ministrijas darbu, kā arī organizējusi sanāksmes. Viņa aktīvi darbojusies LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldē, kur rīkoti sporta, kultūras, vēstures un erudīcijas pasākumi. Liene guvusi pieredzi arī kā uzņēmuma administratore, tiešās pārdošanas speciāliste un mūzikas žurnāliste Latvijas Mūzikas Kanālā, bet ieskatu pedagoģijas laukā guvusi, pasniedzot pirmsskolas vecuma bērniem vizuālo mākslu, ritmiku, deju, matemātiku un lasītprasmi.

Intereses
Fitness, velobraukšana, dalība maratonos, gleznošana, teātra māksla

Liene un Iespējamā misija
“Vai tas ir tas, ko vēlos – strādāt prestižā uzņēmumā, palīdzot vien dažiem konkrētiem klientiem, kuri spēj algot labus juristus? Vai šādā darbā es spēšu iedvesmot cilvēkus, ļaujot viņiem noticēt saviem sapņiem?” sev jautājusi Liene pirms izlēmusi pieteikties programmā Iespējamā misija. Viņas motivācija ir strādāt citu labā, sniegt prieku un palīdzēt. Skolotāja profesijā Liene saskata iespēju gan citus iedvesmot, gan piedalīties labākas valsts veidošanā.

Lieni pašu joprojām mācīties iedvesmo gandarījums par sasniegumiem un satraukuma pilns prieks par vēl gaidāmajiem izaicinājumiem. Viņa būtu gatava minēt daudz skolotāju, kas palīdzējuši viņā ienest pārliecību par saviem spēkiem un drosmi sasniegt iecerēto, “taču vienojošais elements ir bijis atbalsts, sapratne un prieks par maniem panākumiem.” Nu Liene šo mācīšanās pieredzes esenci ir gatava nodot tālāk.

Viņa skolā dodas ar skaidru vīziju: “Es vēlos bērnus iedvesmot un vienlaikus ļaut viņiem saprast, cik nozīmīgi ir zināt, no kurienes mēs nākam, lai varētu droši doties tālāk.” Liene vēlas strādāt tā, lai skolēni ar lepnumu un enerģiju apzinātos savu vietu dažādos mērogos – attiecībās ar tuvākajiem, savu valsti un esot pasaulē. “Vēlos ļaut bērniem noticēt, ka nākotne ir viņu rokās un ka viņi spēs darīt lielas lietas, lai radītu mūsu vēsturi labāku!”

Liene ir pārliecināta, ka katram dzīvē ir dotas neskaitāmas izvēles un katra no tām mūs virza tālāk un sniedz iespēju attīstīties. Līdz ar to ceļš uz panākumiem un laimi sākas no cilvēka paša, un tādēļ Liene skolēnus pārliecinās, ka nekas dzīvē nav neiespējams.

Nadežda Jurčenko


Nadežda Jurčenko


Nadežda Jurčenko Matemātikas skolotāja

Nadežda Jurčenko
Matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Liepājas 15. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds biznesa un organizācijas vadībā, iegūts Liepājas Universitātē

Pieredze
Nadežda jau skolas laikā ir aktīvi iesaistījusies sociālās aktivitātēs: darbojusies skolēnu līdzpārvaldē, bet vēlāk universitātē bijusi kursa vecākā, īstenojusi arī vairākus projektus biedrībā “Cits Virziens”. Paralēli studijām un sabiedriskajai darbībai Nadežda ir strādājusi gan par pastnieci, gan operatori darbā pa tālruni. Nadeždai tuva ir arī mūzika: viņa bijusi brīvprātīgā Dziesmu svētkos un vada jauniešu mūzikas grupu, kā arī pasniedz nodarbības klavierspēlē un dziedāšanā.

Intereses
Ložu šaušana, klavierspēle, ģitārspēle. Vingrošana, skriešana, dejas. Apmeklē dažādus kultūras pasākumus.

Nadežda un Iespējamā misija
“Gan skolas laikā, gan arī tagad palīdzu jauniešiem izprast skolā pasniegto mācību vielu un informēju viņus par aktualitātēm un iespējām iesaistīties dažādās ārpusskolas programmās un sociālajos projektos,” stāsta Nadežda un atzīst, ka tādējādi izvēle iet pa skolotājas profesionālo ceļu nav nejauša. Dalība programmā Iespējamā misija viņai sniegs iespēju izprast situāciju skolā un analizēt iespējas, kā panākt to, lai skolēni uz skolu dotos ar degsmi.

Pirmais lielais izaicinājums Nadeždas pašas mācīšanās pieredzē bijis jau pirmajā klasē, kad pēc mazākumtautību bērnu dārza apmeklēšanas viņa uzsāka mācības latviešu skolā. Viņas mamma no sirds ticējusi meitas spēkiem un pamatoti – Nadežda, jūtot atbalstu, veikli iekļāvusies klases kolektīvā. “No tā varu secināt, ka galvenais, lai skolotājs redz skolēnu potenciālu un spējas augt un attīstīties,” piebilst Nadežda un ir gatava arī pati būt viena no šādiem pedagogiem.

Viņa īpaši uzsver, ka ir būtiski, lai skolēns redz teorijas pielietojumu praksē, un tādēļ viņas mērķis ir “sākt veidot skolas vidi tādu, lai skolēns gribētu iet uz skolu, kā arī nebaidītos dalīties ar savām domām un idejām”. Nadežda tic, ka skolēniem jāpalīdz būt drošiem un aktīviem, “lai viņi, izejot no skolas, redz plašas iespējas, kur realizēties, aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē un veido spožu Latvijas nākotni”.

Nadežda zina, ka, lai tā arī notiktu, ir jāsāk ar sevi, tādēļ uz skolu viņa dodas ar teikumu: skolotājam jābūt līderim, kurš iedvesmo un no kura grib mācīties, nevis formālam līderim, kura teiktajā neviens neieklausās.

Nelda Blūma


Nelda Blūma


Nelda Blūma Vizuālās mākslas skolotāja

Nelda Blūma
Vizuālās mākslas skolotāja

Izglītība

Bakalaura grāds digitālajā fotogrāfijā un video mākslā, iegūts Bedfordšīras Universitātē

Pieredze
Nelda Bedfordšīras universitātē ir ne tikai studējusi, bet arī strādājusi par grafikas tehniķi un palīdzi pasniedzējiem nodarbību vadīšanā, resursu sagādē un telpu iekārtošanā. Tostarp viņa ar saviem darbiem piedalījusies izstādēs un to organizēšanā, kā arī bijusi atbalsts vairākiem māksliniekiem sietspiedes darbos. Vēl Nelda ir strādājusi apkalpojošajā sfērā, kur bijusi komandas vecākā un rūpējusies par jauno darbinieku apmācību un produktīvu attiecību veidošanos gan starp kolēģiem, gan klientiem.

Intereses
Kora dziedāšana, izstāžu un semināru apmeklēšana, pašas radošā darbība

Nelda un Iespējamā misija
“Visiem bērniem un pieaugušajiem, kuriem esmu mācījusi līdz šim, esmu centusies iedot sapratni par radošumu un neatlaidīgu problēmu risinājumu meklēšanu. Šobrīd vēlos to darīt vēl pārliecinošāk, ” par savu lēmumu būt Iespējamās misijas skolotāju vidū stāsta Nelda. Viņai nepietiek ar to, kāda pasniedzēja viņa jau ir. Nelda ir gatava mācīties vēl un ar savu piemēru iedvesmot jauniešus būt uzņēmīgiem un neatlaidīgiem sabiedrības locekļiem.

Nelda vēl spilgti atceras savu skolas laiku jauko bibliotekāri, kas ļāvusi viņai pētīt ilustrētās enciklopēdijas. “Es atceros, kā es pētīju attēlus par cilvēku anatomiju, par to, kā darbojas lietas, par to, kā cilvēki dzīvojuši, attēlus ar dažādu lietu palielinājumiem, un to, kā pieauga mana zinātkāre un kādu prieku radīja sajūta, ka esmu iemācījusies ko jaunu. Līdzīga sajūta mani pārņem vēl tagad, kad es iemācos vai sasniedzu ko jaunu, jo ir jau vēl tik daudz, kas neizmēģināts un nezināms.” Savukārt augstskolā Neldu uz varoņdarbiem mudinājis grafikas pasniedzējs, kurš nav ļāvis iesniegt paviršus darbus ķeksīša pēc, bet aicinājis uz darbu palūkoties svaigām acīm un to bez steigas attīstīt.

Mācīšanās prieku Nelda nodos arī saviem skolēniem, jo viņa tic, ka skolotāja kaislība uz savu priekšmetu jauniešus iedvesmo. Nelda, pati būdama dedzīga sava priekšmeta entuziaste, redz tā pielietojumu arī ārpus klases un skolas sienām. “Prakstiskajos priekšmetos, kā mājturība un vizuālā māksla, iegūtās prasmes nav paredzētas tikai, lai jaunieši spētu zīmēt, adīt vai tamborēt, bet gan iemāca radoši risināt problēmas, kas var rasties ar šiem priekšmetiem nesaistītā veidā.”

Un tā viņa saviem skolēniem un sev pastāvīgi atgādinās: "Radošums, ja to izkopj, palīdz dzīvē jebkurā izvēlētajā disciplīnā sasniegt ko vairāk kā tikai obligāto minimumu."

Paulīna Latsone


Paulīna Latsone


Paulīna Latsone Vēstures skolotāja

Paulīna Latsone
Vēstures skolotāja

Skola, kurā strādā
Ādažu vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds vēsturē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Paulīna 14 gadus ir darbojusies Latvijas Skautu un gaidu centrālajā organizācijā, kur gadu gaitā sasniegusi vadītājas pakāpi un bijusi arī šīs organizācijas valdes locekle. Viņa vadījusi neskaitāmas nodarbības, organizējusi pārgājienus, ekspedīcijas, sacensības, nometnes. Studiju laikā aktīvi darbojusies LU Vēstures un filozofijas fakultātes pašpārvaldē. Paulīna strādājusi arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par glabātāja asistenti Arheoloģijas departamentā, bijusi arī ātra un izdarīga velokurjere, kā arī palīdzējusi ar informācijas apstrādi ģimenes ārsta praksē.

Intereses
Skautisms, āra dzīve, arheoloģija, kultūras mantojums, aktīvs dzīvesveids, teātris, grāmatas

Paulīna un Iespējamā misija
Paulīnai vienmēr ir paticis pieņemt izaicinājumus. Dalība programmā Iespējamā misija ir viens no tādiem, kas turklāt palīdzēs attīstīt spējas un prasmes, kas noderēs visu turpmāko mūžu, kā arī sniegs lielisku iespēju satikt domubiedrus, kas līdzīgi kā Paulīna uzskata - mācību procesam jābūt iedvesmojošam un aizraujošam. “Svarīgi būtu, ka bērni un jaunieši izglītību uzskata par lielu vērtību.”

Pašu Paulīnu mācīties visvairāk iedvesmo nezināmais, kas urda un liek meklēt papildus informāciju vēl un vēl, līdz pazūd laika izjūta. Savos skolotājos viņa novērtējusi aizrautīgumu, atraktivitāti un labu stāstītprasmi un arī pati darīs visu, lai parādītu, ka “vēsture ir interesants un nozīmīgs mācību priekšmets, kas ļauj paskatīties uz pasauli plašāk, un ka, saprotot cilvēku rīcību pagātnē, mēs varam mēģināt paredzēt, kas notiks drīzumā.”

Strādājot skolā, Paulīna tieksies skolēniem atklāt, ka mācību process var būt aizraujošs un saistošs un ka skolā apgūtais būs viņu zināšanu bāze visai turpmākajai dzīvei. Tā, piemēram, viņa pievērsīs uzmanību cilvēces attīstības procesam un aicinās skolēnus meklēt kopīgās iezīmes aizvēsturisko, viduslaiku, jauno un jaunāko laiku sabiedrībās, tādējādi liekot domāt par savu vietu mūsdienu sabiedrībā. “Vēlos veidot Latvijas jauniešus par gudru, pilsoniski un sociāli aktīvu sabiedrības daļu, kam sava valsts un tās vēsture ir svarīga.”

Ejot uz skolu, Paulīna saglabā nemainīgu optimismu un iedvesmos uz to arī savus skolēnus, teikdama “Būs forši!”

Sintija Valucka


Sintija Valucka


Sintija Valucka Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Sintija Valucka
Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Skola, kurā strādā

Zemgales vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds bioloģijā, iegūts Latvijas Universitātē. Studējusi arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē par angļu valodas skolotāju. Pašmācības ceļā apguvusi vairākus kursus tiešsaistē.

Pieredze
Sintija līdz dalībai programmā Iespējamā misija strādājusi par dabaszinātņu laboranti. Viņas pienākumos bijis apstrādāt Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas datus, kā arī veikt eksperimentus ar ūdeņradi producējošām baktērijām. Kā brīvprātīgā Sintija ir piedalījusies Valsts bioloģijas olimpiādes, kā arī Augu aizsardzības dienai veltīto pasākumu organizēšanā. Sintija ir arī Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgā darbiniece.

Intereses
Pastaigas pa mežu, grāmatu lasīšana, dabas skaistuma iemūžināšana bildēs, kā arī citi mākslas veidi.

Sintija un Iespējamā misija
“Milzīga zinātkāre par apkārt esošo un vēlme uzzināt kaut ko jaunu man ir jau no bērnības,”  stāsta Sintija. Viņa uz Iespējamo misiju devusies, gan vēloties sevi izaicināt, gan ticot, ka skolēni ir sabiedrības daļa, kas aktīvi iesaistīsies nākotnes lēmumu pieņemšanā. Tādēļ ir svarīgi, lai viņi saņemtu zināšanas, pozitīvu novērtējumu, motivāciju, un Sintija ir gatava skolēniem to sniegt.

Viņa uzskata, ka mācīšanās ir dabiska dzīves sastāvdaļa un būtiskākais ir, lai vēlme apgūt ko jaunu dzīves laikā netiktu pazaudēta vai apspiesta. Sintija jūtas pateicīga saviem vecākiem, kuri jau kopš bērnības atbalstījuši viņas izzināšanas garu. No skolas un studiju laikiem viņai īpaši labi atmiņā palikuši brīži, kad mācību temats izgājis ārpus definīciju rāmjiem. “Vispozitīvāko iespaidu uz mani atstājuši tie skolotāji, kuri ne tikai ir vēlējušies man kaut ko iemācīt, bet arī paši turpināja mācīties, tādējādi rādot piemēru.”

Nu Sintija ir gatava pati būt piemērs un darīs visu, lai pret savu mācāmo priekšmetu radītu patiku. Tas tiks paveikts definīcijas un jēdzienus liekot kontekstā, kas rada dziļu izpratni par norisēm pasaulē, bet papildus mācīšanās procesam skolēnos tiks radīta ticība saviem spēkiem un vēlme būt mērķtiecīgiem, pieklājīgiem un izpalīdzīgiem.

Sintija no sirds tic, ka katrs var sasniegt savus mērķus, ja iemācās uz tiem iet ar neatlaidību un bez bailēm no darba. Viņa piekrīt T.A.Edisonam: “Mēs bieži palaižam garām izdevību, jo tā ir ģērbusies darba uzsvārcī un izskatās pēc darba.” Tādēļ gan sev, gan skolēniem viņa laiku pa laikam atgādinās vārdus no tautas zelta fondiem: darbs dara darītāju!

Zane Kālberga


Zane Kālberga


Zane Kālberga Angļu valodas skolotāja

Zane Kālberga
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Mārupes vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds angļu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Zane ir aktīvi sevi pierādījusi sabiedriskās aktivitātēs, kas vērstas uz bērnu labklājību: viņa vadījusi bērnu kultūras projektu Garā pupa, kam piesaistījusi sadarbības partnerus, kā arī popularizējusi bērnu kultūras kalendāru un organizējusi labdarības aktivitātes, piemēram, bezmaksas ekskursijas maznodrošinātajiem. Bijusi arī projektu vadītāja tulkošanas uzņēmumā, gide spāņu tūristiem Rundāles pilī, kā arī pavadone koriem Pasaules Koru olimpiādes laikā. Īsi pirms dalības Iespējamajā misijā Zane ar kolēģi izstrādājusi kāršu spēli pareizas teikuma uzbūves mācīšanai angļu valodā.

Intereses
Dziedāšana korī un dažādu izaugsmi veicinošu pasākumu apmeklēšana

Zane un Iespējamā misija
“Jau krietnu laiciņu atgriežos pie domas, ka man pietiek maldīties pa dažāda tipa darbiem un jāatgriežas pie sava sirds aicinājuma,” par sevi stāsta Zane un atzīst, ka kādu laiciņu ietekmējusies no negatīvās informācijas par skolotāja darbu. “Tomēr par spīti dažādu darbu pieredzei nekur nerodu sirdsmieru, kas liecinātu, ka attiecīgais darbs ir mans aicinājums.” Un tā kā domas visu laiku atgriezušās pie skolotājas darba, Zane nolēmusi pieteikties Iespējamajai misijai.

Domājot par pedagogiem, kas iedvesmojuši pašu Zani, viņa piezīmē, ka laimējies mācīties pie vairākiem burvīgiem skolotājiem. “Visvairāk skolotāju darbā esmu novērtējusi to, ka viņi ir spējuši ne vien dot spēcīgas zināšanas, bet arī pievienoto vērtību un paši kalpojuši kā piemēri.” Tā angļu valodas stundās Zane iemācījusies nepārmest saviem kolēģiem. No fonētikas pasniedzējas viņa kā vērtību patur atziņu par draudzīgas un pozitīvas vides spēku. Literatūras skolotāja viņai iemācījusi domāt plašāk un pamatot savu viedokli, bet biznesa stundās gūta sapratne, ka jāmācās mūža garumā. Un tā varētu turpināt.

Savās stundās Zane par galveno mērķi izvirza iemācīt skolēniem mīlēt angļu valodu – lai viņi to redz “kā skaistu valodu, kuras zināšana dienās palīdzēs bērniem sasniegt augstus mērķus.” To viņa plāno panākt, motivējot skolēnus lasīt grāmatas un skatīties filmas oriģinālvalodā, kā arī lietot angļu valodu arī ārpus stundām. “Turklāt, tā kā man pašai tik ļoti patīk mācīties, es vēlētos, lai arī mani skolēni pēc šiem diviem gadiem būtu uz izaugsmi un aktīvu darbošanos vērsti.”

Lai iepriekš minēto īstenotu, uz skolu nu Zane iet ar skaidru apziņu, kam stundās jāpievērš uzmanība, jeb Benjamiņa Frenklina vārdiem sakot: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn"*.
* [pārfrāzējot] Pastāsti un es aizmirsīšu, pamāci un, iespējams, es atcerēšos, iesaisti un es iemācīšos.

Zane Dzelstiņa


Zane Dzelstiņa


Zane Dzelstiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zane Dzelstiņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Blīdenes pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds baltu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē. Studiju ietvaros vienu semestri studējusi Viļņas Universitātē

Pieredze
Zane ir strādājusi par angļu valodas skolotāju pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem vasaras angļu valodas nometnēs un Rīgas 1. valodu skolā, kur nodarbības pasniegusi pēc drāmas metodes – kopā ar bērniem veidoti teātra uzvedumi angļu valodā. Viņa strādājusi arī apkalpojošajā sfērā, kur apguvusi komunikācijas prasmi ar kolēģiem un klientiem, bet vēlāk, kad pati kļuvusi par veikala vecāko pārdevēju, arī ar padotajiem. Vēl Zane guvusi pieredzi, pasniedzot privātstundas latviešu valodā, kā arī piedaloties un palīdzot veidot daudzveidīgus teatrālus priekšnesumus baznīcās, muzejos, bibliotēkās, estrādēs.

Intereses
Ceļošana, svešvalodas, mūzika, teātris

Zane un Iespējamā misija
“Programmas nosaukums Iespējamā misija sakrīt ar manas dzīves filosofiju un attieksmi pret grūtībām – dzīvē viss ir iespējams, ” stāsta Zane un piebilst, ka šo atziņu rūdījusi praksē, piedzīvojot pārbaudījumus gan profesionālajā, gan privātajā sfērā, ar kuriem veiksmīgi tikusi galā. Viņa savu dzīves filosofiju – būt skolotājai – vēlas iemiesot lauku vidē, kur, viņasprāt, bērniem īpaši nepieciešams skolotājs, kas iedvesmo un no kura var mācīties piemēru, kā dzīvē būt līderim.

Zani pašu pamatskolas un vidusskolas laikā iedvesmojusi klases audzinātāja, kura ar savu atvērtību un sapratni klasei palīdzēja kļūt saliedētai un motivētai. “Spilgti atmiņā palicis arī vēstures skolotājs ar brīnišķīgo humora izjūtu un prasmi aizraut skolēnus ar savu stāstījumu.” Savukārt profesionāli augt un vienmēr būt attīstībā Zani iedvesmojuši Rīgas 1. valodu skolas vadītāji un kolēģi.

“Mans mērķis ir kļūt par skolotāju, kurai bērns var uzticēties un vienmēr lūgt padomu,” tā Zane apraksta sevis kā skolotājas kodolu. To viņa slīpēs, attīstot tās personības īpašības, ko bērni vēlētos atdarināt, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem. “Es uzskatu, ka skolotājs mācās reizē ar savu skolēnu, tāpēc ceru, ka šis projekts man ļaus augt profesionāli pēc iespējas radošākā veidā un palīdzēs attīstīt tās kvalitātes, lai es būtu cienīga vārdam Skolotājs ar lielo burtu.”

Sadarbībā ar skolēniem Zane savās stundās arī mācīšanos vēlas redzēt ar lielo burtu, un tādēļ viņi viens otram regulāri atgādinās: “Ļauj labajam parādīties!”