Aleksandrs Vorobjovs  Fizikas un matemātikas skolotājs

Aleksandrs Vorobjovs
Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā: Mārupes vidusskola
Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds matemātikā (LU, 2009), Vidusskolas matemātikas skolotāja kvaifikācija (LU, 2012)


Šobrīd: Matemātikas un fizikas skolotājs un Mediju pulciņa vadītājs Rīgas Mūzikas internātvidusskolā. Piedalos Fizmix.lv izstrādē, kas ir mācību portāls par fizikas tēmām, kur ikviens var atrast informāciju par fiziku vieglā, saprotamā veidā.

Intereses: Mūzika – gan kā klausītājam (sekoju līdzi aktualitātēm), gan spēlējot klavieres. Žurnālistika, masu mediji. Prāta spēles. Velobraukšana. Fitness. Joga.

Aktuāli: Veidoju, papildinu un uzlaboju metodiskos materiālus 12.klašu sagatavošanai centralizētajiem eksāmeniem matemātikā un fizikā. Katru vasaru iesaistot dažādu mācību vasaras nometņu rīkošanā. Piemēram, šovasar no idejas līdz pilnai izpildei plānoju un īstenoju divas nedēļas garu nometni „Deksters” 4. – 7.klašu skolēniem par fizikas apguvi ar uzskatāmiem piemēriem un ar praktisko darbošanos. Savukārt, Ropažu - Zaķumuižas vasaras nometnē plānoju un īstenoju radošās matemātikas nodarbības. Papildus tam visam jau otro gadu veiksmīgi konsultēju skolēnus arī privāti. Sevišķi liels prieks saņemt zvanu no kāda cilvēka, kas, stādoties priekšā, sāk ar: „Man jūs ieteica mana draudzene, kas pagājušogad pie jums gatavojās CE.”

Būtiskākais ieguvums no Iespējamā misijas diviem gadiem ir ticība saviem spēkiem, pārliecība, ka ar vēlēšanos izdarīt, laika un enerģijas investīcijām var paveikt principā visu. Tas ļauj citādāk paskatīties arī uz apkārtējo cilvēku spējām – daudz skaidrāk saskatīt, kādas ir manu skolēnu stiprās puses un potenciālie talanti. Otra, bet ne mazāk svarīga kompetence, ir paveiktā darba izvērtēšana. Tajā laikā, kad biju Iespējamās misijas dalībnieks, ieguvu ļoti plašas zināšanas par to, kā veikt sava darba analīzi ar mērķi to uzlabot. Šīs iemaņas ļoti noder arī tagad, kad jau esmu programmas vēstnieks. Piemēram, manā skolā šogad ir akreditācija un šīs prasmes atkal sevišķi aktualizējas.

Mana vīzija, par kuru cenšos atcerēties katrā stundā, konsultācijā vai vienkārši sarunā ar skolēniem, viņu vecākiem, citiem izglītības entuziastiem – izglītošanās procesā svarīgākais ir apgūt prasmi mācīties, domāt un kritiski izvērtēt secināto. Pieredze rāda – lai arī šīs prasmes ir šķietami izglītošanās blakusprodukti, reāli kaut vienas komponentes iztrūkums mazina iespējas skolēnam uzrādīt spējām atbilstošus rezultātus.